Política de protecció de dades i privacitat

1.- INTRODUCCIÓ

A CLUB TENNIS I NATACIÓ SANT CUGAT ens comprometem a assegurar que la seva informació personal es troba protegida i no s’utilitzi de forma indeguda.

En aquest document expliquem qui és el responsable del tractament, amb quina finalitat es tractarà la seva informació personal, la legitimació per al tractament, com la recollim, per què la recollim, com l’utilitzem, els drets que l’assisteixen i també s’expliquen els processos que hem disposat per protegir la seva privacitat.

En facilitar-nos la seva informació personal i utilitzar els nostre lloc web, entenem que ha llegit i entès els termes relacionats amb la informació de protecció de dades de caràcter personal que s’exposen.

CLUB TENNIS I NATACIÓ SANT CUGAT assumeix la responsabilitat de complir amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, i te l’objectiu de tractar les seves dades de manera lícita, lleial i transparent.

La normativa aplicable és la següent:

 • RGPD: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, sobre Protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.
 • LOPDGDD: Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.
 • LSSI-CE: Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

 

2.- ÀMBIT D’APLICACIÓ

El present document és d’aplicació a tots els tractaments de dades de caràcter personal, ja siguin manuals o automatitzats, realitzats a través d’aquesta web o de la resta de dispositius i formularis, pertanyents a CLUB TENNIS I NATACIÓ SANT CUGAT.

 

3.- QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT?

La definició de Responsable de Tractament ve descrita en el RGPD, i és la següent: “«Responsable del tractament » o «responsable»: persona física o jurídica, autoritat pública, servei o un altre organisme que, sol o juntament amb uns altres, determina els fins i mitjans del tractament”.

En unes altres paraules, CLUB TENNIS I NATACIÓ SANT CUGAT és responsable del tractament de les seves dades personals. Això vol dir que hem determinat els objectius o finalitats i establert els mitjans necessaris en el tractament per a protegir les seves dades personals. 

 • Raó Social: Club de Tennis i Natació Sant Cugat
 • Domicili Social: Camí Crist Treballador S/N, 08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
 • Correu electrònic: info@ctnsc.org
 • Telèfon: +34 93 674 14 53
 • I.F.: G08484750
 • Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el nº 01359
 • Pàgina web: ctnsc.org

 Si te qualsevol tipus de consulta, comentari o inquietud, o si desitja realitzar algun suggeriment sobre com utilitzem la informació personal, pot enviar un correu electrònic al Delegat de Protecció de Dades de CLUB TENNIS I NATACIÓ SANT CUGAT a l’adreça de correu electrònic rgpd@ctnsc.org.

 

4.- AMB QUINA FINALITAT RECOLLIM LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL?

La raó principal per la qual recollim la seva informació personal és per a facilitar i millorar el servei, que vostè com a client espera de nosaltres.

Recollim la seva informació personal per a gestionar les seves compres, comandes o sol·licituds que ens realitza, bé sigui a través de la nostra pàgina web o aplicacions, per telèfon o en algun formulari en paper.

 

5.- TIPUS DE TRACTAMENTS

A continuació, incloem els diferents tipus de tractament que s’han identificat a CLUB TENNIS I NATACIÓ SANT CUGAT:

 1. Clients:
  a) Finalitat del tractament: gestió de la relació amb els socis o persones que realitzen activitats dirigides al club.
  b) Legitimació del tractament: execució d’un contracte.
  c) Dades recollides: nom, cognoms, DNI, adreça de contacte, correu electrònic, telèfon, compte bancari i solvència, fotografia, dades relatives a la salut (malalties, al·lèrgies alimentàries, trastorns i discapacitats).
 1. Clients potencials:
  a) Finalitat del tractament: gestió de la relació amb els potencials clients.
  b)Legitimació del tractament: consentiment de l’interessat.
  c) Dades recollides: nom, cognoms, data de naixement, direcció, firma, correu electrònic i telèfon.
 1. Proveïdors:
  a) Finalitat del tractament: gestió de la relació amb els proveïdors.
  b) Legitimació del tractament: execució d’un contracte.
  c) Dades recollides: nom, cognoms, DNI, direcció, correu electrònic, telèfon i compte bancari. 
 1. Gestió RRHH
  a) Finalitat del tractament: gestió de la relació laboral amb els empleats.
  b) Legitimació del tractament: interès legítim.
  c) Dades recollides: nom, cognoms, DNI, Nº Seguretat Social, direcció, firma, correu electrònic, telèfon, estat civil, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, percentatge minusvàlua, dades econòmiques per nòmina, compte bancari, titulacions, formació i experiència professional.
 1. Selecció de personal
  a) Finalitat del tractament: gestió de la relació amb els candidats a un lloc de treball a l’empresa.
  b) Legitimació del tractament: consentiment de l’interessat.
  c) Dades recollides: nom, cognoms, direcció, correu electrònic, telèfon, estat civil, data de naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, titulacions, formació i experiència professional. 
 1. Control d’accés i videovigilància
  a) Finalitat del tractament: garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions.
  b) Legitimació del tractament: interès legítim.
  c) Dades recollides: nom, cognoms, imatges i dades biomètriques.

   

  6.- PROCEDÈNCIA DE LES DADES

  Recollim informació personal sobre vostè per diferents mitjans, en alguns casos vostè contactarà amb nosaltres per a compartir la seva informació personal (per exemple enviant un correu electrònic), i en altres casos nosaltres recollim les seves dades personals utilitzant altres mitjans.

  Recaptem informació personal que vostè ens facilita a través del lloc web de CLUB TENNIS I NATACIÓ SANT CUGAT, correu electrònic, telèfon mòbil, quan contracta un servei, quan emplena un formulari o altres. En qualsevol cas, en el moment de la recollida se l’informarà del responsable del tractament, la finalitat d’aquest, els destinataris de la informació, així com la manera d’exercir els drets que li atorga la legislació vigent en protecció de dades.

  Per exemple: és probable que vostè ens faciliti informació quan es posa en contacte amb el nostre servei d’atenció al client, realitza una ordre de compra, es registra al nostre lloc web, actualitza les seves preferències i la informació del seu compte, emplena un qüestionari/formulari, etc.

  Generalment, la informació que vostè ens facilita són dades de caràcter identificatiu i econòmic, com ara: nom i cognoms, domicili, DNI, data de naixement, correu electrònic, telèfon de contacte i dades de pagament.

  En casos molt particulars, i atenent a la finalitat i ús previst de les dades, es podran recaptar dades de característiques personals, acadèmiques i professionals, detalls d’ocupació, informació comercial, circumstàncies social, econòmiques i d’asseguradores, transferències de béns i serveis.

  Per aquest motiu, es compromet a que les dades facilitades al responsable del tractament son actuals, reals i veritables i, per tant, a comunicar al responsable qualsevol actualització o modificació de les mateixes.

  Si comuniqués dades personals d’un tercer, es compromet a informar-lo amb antelació en els termes dels articles 13 i 14 del RGPD, a obtenir el seu consentiment previ i exprés per escrit i a tractar les dades per a les finalitats autoritzades pel tercer.

  Per això, voste és l’únic responsable dels danys o perjudicis causats al responsable del tractament o a tercers pel tractament de les dades personals d’una tercera persona, o dels seus quan siguin falsos, erronis, no actuals, inadequats, excessius o no pertinents.

  També recaptem i emmagatzemem informació personal limitada i estadístiques globals anònimes de tots aquells usuaris que visiten el nostre lloc web, ja sigui perquè vostè ens faciliti aquesta informació de manera activa o es trobi simplement navegant en el nostre lloc web. La informació que recaptem inclou l’adreça del protocol d’Internet (IP) del dispositiu que està usant, el programa de navegació que utilitza, el seu sistema operatiu, la data i hora de l’accés, l’adreça d’Internet de la web per la qual va accedir al nostre lloc web i també informació sobre com utilitza la nostra web.

  Aquesta informació la utilitzem per a saber el temps de càrrega del nostre lloc web, com s’utilitza, el nombre de visites a les diferents seccions i el tipus d’informació que més atreu als visitants. També ajuda a identificar si la web funciona correctament, i si detectem fallades o errors en el funcionament, solucionar-los i millorar el rendiment de la nostra web, per a poder oferir un millor servei a tots els usuaris.

  Aquesta informació es recapta mitjançant les cookies, per a més informació consulti la Política de Cookies que podrà trobar al nostre lloc web.

   

  7.- A QUINS DESTINATARIS ES COMUNIQUEN LES SEVES DADES?

  Les seves dades NO es comunicaran amb caràcter general, pel que el responsable no cedirà dades personals a tercers, llevat que hi hagi una obligació legal o tenim el consentiment exprés de l’interessat.

  En concret, les dades personals podran ser cedides a:

  a) Administracions Públiques, Jutges i Tribunals per al compliment de les obligacions legals a les quals el responsable del tractament està subjecte per la seva activitat.
  b) A les entitats financeres per al compliment de les obligacions derivades del contracte entre el responsable del tractament i l’interessat.
  c) A tercers en tots els casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment, execució i control del contracte entre el responsable del tractament i l’interessat.
  d) Als encarregats de tractament, accés que en cap cas suposarà una cessió de dades, quan sigui necessari accedir a les seves dades personals per a la prestació dels serveis que el responsable del tractament hagi contractat amb aquests encarregats, i amb els que subscrits un contracte de tractament.

   

  8.- PER QUANT TEMPS EMMAGATZEMEM LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL?

  Només emmagatzemem la seva informació personal en la mesura en què necessitem a fi de poder utilitzar-la segons la finalitat per la qual va ser recaptada, i segons la base jurídica del tractament de la mateixa de conformitat amb la llei aplicable.

  Un cop finalitzada la relació, es conservarà la informació bloquejada, sense donar-li cap ús, pels terminis legalment establerts que siguin necessaris per a la formulació, exercici o defensa de possibles reclamacions i posteriorment es procedirà a la seva supressió, llevat que concorri una causa de conservació.

   

  9.- COM POT EXERCIR ELS SEUS DRETS?

  La normativa de protecció de dades permet que l’interessat pugui exercir davant el responsable del tractament els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament, portabilitat, a no ser objecte de perfilat ni de decisions individualitzades i a revocar el consentiment prestat sense efectes retroactius.

  Per aquest motiu, l’informem que pot exercir els seus drets de manera gratuïta, per correu electrònic a rgpd@ctnsc.org adjuntant una còpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent.

  Els drets que pot exercir són:

  • Accés: Consulta de les dades personals dels que disposa CLUB TENNIS I NATACIÓ SANT CUGAT.
  • Rectificació: Modificació de les seves dades si han canviat, són inexactes o incompletes.
  • Supressió: Sol·licitud per a eliminar les seves dades.
  • Oposició: Sol·licitud perquè les seves dades no siguin tractades.
  • Limitació de tractament: Sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades mentre:
   • Es comprova la seva exactitud (impugnació).
   • Existeixi tractament il·lícit, però no desitgi la supressió de les seves dades.
   • CLUB TENNIS I NATACIÓ SANT CUGAT no necessiti les seves dades, però vostè desitgi conservar-les per ser necessàries per a l’exercici de la seva defensa o de reclamacions.
   • Una vegada sol·licitat un dret d’oposició s’estigui verificant si aquest dret preval sobre un interès públic o legítim que afecti a les dades motiu d’oposició fins a la resolució del conflicte.
   • Portabilitat: Potestat de rebre les dades facilitades per vostè en format electrònic i aquells obtinguts durant la relació contractual amb CLUB TENNIS I NATACIÓ SANT CUGAT, així com la seva transformació a una altra organització.
   • Revocació del consentiment: Sol·licitud per a revocar el consentiment atorgat.

     

    10.- COM POT REALITZAR UNA RECLAMACIÓ?

    Si considera que per qualsevol motiu CLUB TENNIS I NATACIÓ SANT CUGAT no ha tractat de manera correcta les seves dades d’acord amb la normativa vigent, pot dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades mitjançant el correu electrònic rgpd@ctnsc.org que atendrà i cursarà la seva reclamació amb la màxima diligència, podrà, a més, si ho considera oportú, presentar una reclamació dirigint-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (C/ Jorge Juan, nº6, 28001 – Madrid).

     

    11.- MENORS D’EDAT

    Els continguts d’aquest lloc web estan destinats a persones majors de 18 anys, de manera que els menors de 18 anys no poden accedir ni facilitar-nos dades de caràcter personal.

     

    12.- MODIFICACIONS A LA PRESENT INFORMACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES

    CLUB TENNIS I NATACIÓ SANT CUGAT podrà revisar i actualitzar la informació protecció de dades d’acord amb la legislació aplicable, les novetats jurisprudencials o la pràctica empresarial, publicant la modificació de la mateixa en aquest lloc web.

     

    Data de l’última actualització: Juny de 2022.

    Utilitzem cookies pròpies i de tercers amb finalitats analítiques i per mostrar-te publicitat personalitzada en base a un perfil elaborat a partir dels teus hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades). Clica AQUÍ per més información. Pots aceptar totes les cookies prement el botó “aceptar” o configurar-les o rebutjar-ne el seu ús clicant AQUÍ.

    ACEPTAR
    Aviso de cookies